ECCESS

Onderzoeksteam

Merel Breedeveld MSc

Merel Breedeveld is onderzoeksmedewerker binnen de afdeling Pedagogiek in Diverse Samenlevingen (PiDS). Zij houdt zich bezig met de coördinatie van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang. Daarnaast werkt ze als pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang. Projecten: LKK

dr. Martine Broekhuizen

Martine Broekhuizen is onderzoeker en onderwijsadviseur bij Onderwijsadvies en Training (O&T). Haar expertise ligt op het gebied van kwaliteit van voor- en vroegschoolse opvang en educatie, ouderbetrokkenheid, gelijke kansen, inclusief onderwijs en de vroege sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Ook is ze betrokken bij verschillende projecten rondom Team Leren in het primair onderwijs. Projecten: ISOTIS | CARE

 

dr. Ryanne Francot

Ryanne Francot is onderzoeker en docent binnen de afdeling Pedagogiek in Diverse Samenlevingen (PiDS).Haar onderzoek richt zich op diversiteit en inclusie in het onderwijs (VVE en primair onderwijs), ouderbetrokkenheid en partnerschappen, en meertaligheid en de invloed van diverse taalomgevingen. Projecten: ISOTIS | EVENING | INTAKE | U-VLO

 

dr. Thomas van Huizen

Thomas van Huizen is universitair hoofddocent aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.). Zijn onderzoeksterrein is toegepaste micro-economie, met een focus op onderwijs- en arbeidsmarktbeleid. De laatste jaren richt zijn onderzoek zich voornamelijk op de aard, oorzaken en gevolgen van ongelijkheid in vaardigheden (menselijk kapitaal). Een belangrijke vraag in zijn onderzoek is hoe kinderopvang, voorscholen en onderwijs kunnen bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid. Projecten: ISOTIS | EVENING | CARE | Levensloop

 

Prof. dr. Paul Leseman

Paul Leseman is psycholoog en hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Hij is hoofdaanvrager en projectleider geweest in een groot scala aan nationale en internationale onderzoeken. Zijn expertise en publicatie betreffen onder andere vroege taalontwikkeling en meertaligheid, ontluikende geletterdheid en gecijferdheid, ontwikkeling van executieve functies, zelfregulatie en creativiteit, effecten van voor- en vroegschoolse interventieprogramma’s, en geletterdheid van adolescenten. Projecten: ISOTIS | EVENING | LKK | Pre-COOL | CARE | INTAKE | U-VLO | VLOT

 

dr. Ora Oudgenoeg-Paz

Ora Oudgenoeg-Paz is onderzoeker en docent binnen de afdeling Pedagogiek in Diverse Samenlevingen (PiDS). Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling van jonge kinderen met een focus op de motorische en taalontwikkeling en de rol van exploratief spel in de brede ontwikkeling van kinderen. Projecten:  EVENING | CALM | INTAKE | L2TOR | VLOT

 

Prof. dr. Janneke Plantenga

Janneke Plantenga is econoom en sinds 1985 verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de instituties rond de arbeidsmarkt, vooral ook in relatie tot sociale ongelijkheid. In dat verband heeft zij uiteenlopend onderzoek gepubliceerd rond de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, ongelijke beloning, flexibele arbeidsrelaties, onbetaalde arbeid en verlof. Per 1 september 2020 is zij benoemd tot Diversity Dean van de Universiteit Utrecht. Projecten: ISOTIS | EVENING | CARE | Levensloop

 

dr. Bodine Romijn

Bodine Romijn is onderzoeker en docent aan de afdeling Pedagogiek in Diverse Samenlevingen (PiDS). Haar werk focust zich op gelijke kansen, diversiteit en inclusie in opvang en onderwijs. Hierin kijkt ze naar de interculturele competenties van professionals en de rol die organisaties hebben in het ondersteunen en faciliteren van hun staf om cultureel sensitieve en inclusieve praktijken in de groep te implementeren. Projecten: LKK | ISOTIS | EarlyYearsBlog

 

dr. Pauline Slot

Pauline Slot is onderzoeker en docent binnen de afdeling Pedagogiek in Diverse Samenlevingen (PiDS). Haar werk richt zich op aspecten van het curriculum en de kwaliteit van kinderopvang. In het bijzonder de relatie tussen structurele kwaliteitsaspecten, zoals professionalisering, en proceskwaliteit. Ook kijkt ze naar de effecten van het curriculum op de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast is ze geïnteresseerd in vroege ongelijkheid in de context van sociaaleconomische en culturele diversiteit. Projecten: ISOTIS | LKK | EarlyYearsBlog | CARE | Pre-COOL | Spelinloop

 

Vaso Tiliopoulou MSc

Vaso Tiliopoulou is onderzoeksmedewerker binnen de afdeling Pedagogiek in Diverse Samenlevingen (PiDS). Zij houdt zich bezig met de coördinatie van het EVENING onderzoek. Projecten:  EVENING

 

Mariska Venema MEd

Mariska Venema is docent en onderzoeker aan de Hogeschool Windesheim en onderdeel van het Lectoraat Urban Care & Education. Ze coördineert de Associate Degree Pedagogisch Educatief Professional en doet onderzoek naar de ontwikkeling van het jonge kind in rijke spelomgevingen. Momenteel werkt zij aan haar proefschrift in samenwerking met de Universiteit Utrecht.

 


In samenwerking met: Sterk VVE netwerk van Vinci Toponderwijs

Vinci ontwikkelt en implementeert effectieve onderwijsconcepten die de kansen van doelgroepleerlingen vergroten. En dat is vandaag extra belangrijk, want kansenongelijkheid groeit. Daarbij werken we samen met experts uit de wetenschap, beleid en praktijk. Geen meningen, modes en mythes. Maar echte versterking, op basis van feiten en onderzoek. Wetenschappelijke kennis is de basis van alle Vinci-concepten. Deze concepten zijn altijd bedoeld om onderwijsopbrengsten te verhogen. Meestal lukt dat.

Sterk VVE is een verband van meerdere (middel) grote steden dat wordt gecoördineerd door Vinci en de Universiteit Utrecht. Per jaar worden 6 bijeenkomsten georganiseerd, waarbij wetenschap en praktijk (gemeente, kinderopvang en onderwijs) elkaar vinden in diverse VVE thema’s.